Con Dao Hai Lưỡi

Đêm dù dài mấy
thức hoài
cũng đến…sáng
Biển dù sâu bao nhiêu
chìm mãi
cũng đến đáy..mà thôi.
Nhưng lòng người làm sao mà hiểu nổi
Dù sống chung với nhau
lâu đến mấy
cũng chào
“thua”.
Càng tin nhau
lại càng dễ bị lừa.
Chính vì thế bạn bè đôi khi thật là đáng sợ
có nhiều lúc phải bán con…đợ vợ
ngã
xuống rồi
vẫn chưa hiểu chết do ai.
09-8-2017
Thảo Chương Trần Quốc Việt.

Leave a Reply